Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen

Organisatiestructuur

Stichting NKFK
De Stichting NKFK is opgericht in 2005 bij de oprichting van het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen. In 2012 is door de betrokken beroepsverenigingen besloten om het onderhoud en het beheer van het Kinderformularium onder te brengen in de Stichting NKFK om het onderhoud van het Kinderformularium te kunnen borgen.  In juni 2012 zijn daarom de statuten van de Stichting herzien om te voorzien in een nieuwe organisatiestructuur, waarin de belangrijkste partners inzake kinderen en geneesmiddelen vertegenwoordigd zijn.

Bestuur Stichting NKFK
Het bestuur van de Stichting NKFK wordt gevormd door vertegenwoordigers van respectievelijk de Koninklijke Nederlandsche  Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlande Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA).

Mw. Drs. Mariette van de Lustgraaf-Wielens (voorzitter), apotheker, namens de KNMP

Dhr. Dr. Tjalling de Vries (secretaris), kinderarts, namens de NVK

Mw. Dr. Lidwien Hanff (penningmeester), ziekenhuisapotheker, namens de NVZA

Bureau Stichting NKFK
De dagelijkse gang van zaken van de Stichting wordt gedelegeerd aan de directeur, tevens  de voorzitter van het NKFK netwerk. De directeur wordt ondersteund in bovenstaande taken door de coördinator. De directeur kan tevens taken delegeren aan de coördinator.

Mw.Prof. dr.Saskia de Wildt, directeur NKFK, Hoogleraar klinische farmacologie, kinderarts-intensivist, klinisch farmacoloog

Mw. Tjitske van der Zanden, coördinator NKFK

NKFK Netwerk
Het NKFK netwek is de redactie van het Kinderformularium en wordt gevormd door een multidisciplinair netwerk van experts op het gebied van kindergeneeskunde en kinderfarmacie. Het bestuur van de Stichting NKFK geeft het NKFK netwerk de opdracht om toe te zien op de inhoud van het Kinderformularium, de inhoud te redigeren en te accorderen.

De Raad van Toezicht
De Raad van toezicht wordt gevormd door vertegenwoordiging van de KNMP, NVK en NVZA. De raad van toezicht heeft de opdracht om toezicht te houden op de begroting en de uitgaven van de Stichting. De Raad van Toezicht kan gevraagd en ongevraagd een onderbouwd advies uitbrengen aan het bestuur van de Stichting.

 

 • Over ons

  Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) is een door het Ministerie van VWS gesubsidieerd multidisciplinair kennisnetwerk welke tot doel heeft de kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie bij kinderen te verbeteren. Het NKFK richt zich hierbij vooral op het verbeteren van de informatievoorziening over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen.
 • Contact informatie

  NKFK
  Postbus 25270
  3001 HG Rotterdam
  info@nkfk.nl
  Telefonisch bereikbaar
  +31 10 703 20 72
  ma en do 08.00-17.00 | di en vrij 09.00-14.00
  Fax 010-7036801